top of page

Pakalpojuma lietošanas noteikumi

Lietošanas noteikumi

  1. Šie lietošanas noteikumi attiecas uz pakalpojuma sniedzēja, SIA Vingrojam Kopā, reģistrācijas numurs: 40103545802, juridiskā adrese: Ganību dambis 7 k-2, Rīga, LV-1045, (turpmāk tekstā – “Pakalpojuma sniedzējs”), tīmekļa vietni, portālu fizioactive.lv (turpmāk kopā – “Portāls”) piedāvātajiem pakalpojumiem (turpmāk tekstā – “Pakalpojums”).

  2. Pakalpojuma lietošanas noteikumi (turpmāk tekstā – "Noteikumi") ir saistoši visām personām, kuras lieto Pakalpojumu un Portālu, neatkarīgi no tā, vai attiecīgā persona ir Portālā reģistrēts lietotājs vai nav (turpmāk tekstā – "Lietotājs").

  3. Vienlaicīgi ar Pakalpojuma izmantošanu, tai skaitā Portāla apmeklēšanu, stājas spēkā arī citi Portālā esošie noteikumi. Ja Lietotājs izmanto Pakalpojumu un lieto Portālu, vai veic jebkādas darbības tajā, tad uzskatāms, ka attiecīgais Lietotājs ir iepazinies ar lietošanas brīdī spēkā esošajiem Noteikumiem un piekrīt tos ievērot.

  4. Lietotājs, kurš nepiekrīt kaut vienam no Noteikumu nosacījumiem, nav tiesīgs izmantot Portālu un Pakalpojumu.

  5. Noteikumi attiecas uz visiem jautājumiem, uz kuriem nevar attiecināt Latvijas Republikas spēkā esošos tiesību aktus par pakalpojumu izmantošanu, un tie veido pilnīgu vienošanos starp Pakalpojuma sniedzēju un Lietotāju. Ja kādu no šo Noteikumu nosacījumiem tiesa ir atzinusi par spēkā neesošu vai nerealizējamu, pārējie šo Noteikumu nosacījumi paliek spēkā.

  6. Pakalpojuma sniedzējs patur tiesības vienpusēji, jebkurā laikā grozīt un/vai mainīt Noteikumus. Noteikumi stājas spēkā pēc to publicēšanas Portālā. Lietotāja pienākums ir sekot līdzi un iepazīties ar Portāla Noteikumiem, kā arī ievērot tos.

  7. Šie Noteikumi uzskatāmi par Pakalpojuma sniedzēja un Lietotāja starpā noslēgtu pakalpojuma līgumu, kas tiek noslēgts uz nenoteiktu laiku. Lietotājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Pakalpojuma izmantošanu, pārtraucot tā apmaksu. Pakalpojuma sniedzējam ir tiesības vienpusēji izbeigt šo Pakalpojuma sniegšanu Lietotājam, Lietotāju par to iepriekš nebrīdinot un norādot saistību pārtraukšanas iemeslu, atbilstoši pārkāpumam saskaņā ar šiem Noteikumiem.

2. Pakalpojums

 1. Pakalpojums ir dalība programmā, kas ietver informāciju saistībā ar fiziskām aktivitātēm. Ja Lietotājam ir bažas par Portālā saņemto informāciju vai ir jautājumi par savu veselību, Lietotājam jākonsultējas ar ārstu vai citu veselības aprūpes speciālistu. Lietotājs izmanto Pakalpojumu uz paša risku un atbildību.

 2. Lietotājam nekavējoties jāpārtrauc lietot Pakalpojumu, ja kādā Pakalpojuma lietošanas brīdī Lietotājs nejūtas labi un, ja nepieciešams, jāvēršas pie ārsta pēc palīdzības.

 3. Lai gan Pakalpojuma sniedzējs sniedz vadlīnijas, piemēram, rakstiskus aprakstus, attēlus vai videoklipus, ar aprakstiem kā veikt konkrētus vingrinājumus vai aktivitātes, Lietotājs uzņemas pilnu atbildību par šo vingrinājumu vai aktivitāšu pareizu izpildi.

 4. Pakalpojums var ietvert, tajā skaitā, bet ne tikai programmas, e-pasta pakalpojumus, ziņojumus un ziņojumu dēļus, tērzēšanas zonas, ziņu grupas un lejupielādējamas mobilās lietojumprogrammas, kas saistītas ar Portālā pieejamajiem pakalpojumiem.

 5. Portāls var saturēt saites uz trešo personu tīmekļu vietnēm vai pakalpojumiem, par kuru saturu nav atbildīgs Pakalpojuma sniedzējs. Pakalpojuma sniedzējs nenes nekādu atbildību par Lietotājam nodarītajiem zaudējumiem trešo personu tīmekļa vietnēs.

3. Pakalpojuma iegādes tehniskais process

 1. Lai saņemtu Portālā piedāvāto Pakalpojumu, Lietotājam ir jāreģistrējas pēc Portālā noteiktās reģistrācijas kārtības.

 2. Aizpildot reģistrācijas anketu, Lietotājam ir jānorāda patiesa, pilnīga un aktuāla informācija.

 3. Pēc veiksmīgas reģistrācijas un apmaksas veikšanas, Lietotājs saņems norādītajā e-pastā paziņojumu par sekmīgu reģistrēšanos dalībai programmā un pieeju Pakalpojumam savā profilā.

4. Pakalpojuma kvalitāte

 • Pakalpojums tiek sniegts tāds, kāds tas ir, kas nozīmē, ka Pakalpojumu sniedzējs negarantē, ka: Pakalpojums atbilst Lietotāja prasībām;

 • Pakalpojums ir brīvs no tehniskām kļūdām, tehniskiem pārtraukumiem, drošības caurumiem;Pakalpojums būs pieejams jebkurā laikā un jebkurā vietā.

 1. Pakalpojuma sniedzējam ir tiesības jebkurā laikā un jebkāda iemesla dēļ vienpusēji izbeigt sadarbību ar Lietotāju, tai skaitā, ja ir aizdomas, ka Lietotājs norādījis nepatiesus datus reģistrācijas anketā vai ir aizdomas, ka Lietotājs iegādājies Pakalpojumu krāpnieciskā ceļā.

 2. Informācija par Pakalpojumu Portālā tiek nepārtraukti atjaunota, mainīta un uzlabota. Līdz ar to Portālā pieejamo pakalpojumu cenas, apraksti un cita informācija var tikt norādīta nekorekti vai nepilnīgi.

 

5. Apmaksas veikšana par Pakalpojumu

 1. Lai saņemtu Pakalpojumu, Lietotājs piekrīt sniegt nepieciešamo informāciju, lai Pakalpojuma apmaksas darījums būtu veiksmīgs, tai skaitā, bet ne tikai, konta vai kredītkartes numuru, informāciju par kredītkartes derīguma termiņu un/vai norēķinu personas vārdu, uzvārdu.

 2. Norēķinoties par Pakalpojumiem, Lietotājs apliecina un garantē, ka:

  1. ir tiesīgs izmantot ar norēķiniem par Pakalpojumu saistīto kredītkarti vai citu maksāšanas metodi;

  2. sniegtā informācija ir patiesa, pareiza un pilnīga.

 3. Iesniedzot šo Noteikumu 5. punktā noteikto informāciju, Lietotājs ir informēts, ka Pakalpojuma sniedzējs maksājumu apstrādes nolūkā var nodot šos datus maksājumu apstrādes pakalpojumu sniedzējiem.

 4. Lietotājam veicot Pakalpojuma apmaksu ar norēķinu karti, automātiski tiks veikta apmaksa par Pakalpojumu arī turpmākos mēnešus. Lietotājam jebkurā brīdī ir iespējams pārtraukt ikmēneša maksu par pakalpojumiem, savā profilā deaktivizējot abonementu sadaļā "Mani abonementi", 

6. Lietotāja konts

 1. Lai izmantotu Pakalpojumu, Lietotājam, aizpildot reģistrācijas anketu Portālā, jākļūst par reģistrētu lietotāju. Lietotājs ir atbildīgs par šī konta uzturēšanu un šī konta pieeju nenodošanu citiem.

 2. Lietotājs ir informēts par savā profilā norādīto personas datu apstrādi, kas notiek atbilstoši Privātuma politikai. Pēc konta izveidošanas Portālā, Lietotājs ir atbildīgs par šī konta izmantošanu.

 3. Katra Lietotāja konts Portālā tiek izveidots individuāli katram Lietotājam un ir domāts individuālai lietošanai, lietotājs nav tiesīgs savu kontu nodot lietošanā citai personai.

 4. Pakalpojuma sniedzējs ir tiesīgs apturēt Lietotāja konta darbību bez iespējām uz naudas atmaksu, ja:

  1. reģistrācijas laikā Lietotājs ir norādījis nepatiesus, nekorektus datus;

  2. Lietotājs nodevis savu kontu lietošanā citai personai;

  3. ir aizdomas par krāpšanu, neatļautu vai nelikumīgu darījumu izpildi;

  4. Lietotājs ir citādi pārkāpis šos Noteikumus.

 5. Pakalpojuma sniedzējs neuzņemas nekādu atbildību par Lietotāja konta apturēšanu vai izbeigšanu.

 6. Pēc Lietotāja Pakalpojuma konta statusa aktivizēšanas Lietotājs piekrīt, ka, atkarībā no Lietotāja izvēlētās maksājuma metodes, automātiski tiks ieturēta Pakalpojuma abonēšanas maksa. Lietotājs piekrīt, ka šī maksa tiks automātiski ieturēta no Lietotāja konta vienu reizi mēnesī, tik ilgi kamēr Lietotājs atteiksies no dalības programmā. Lietotājs piekrīt apmaksāt visus abonēšanas maksas un citus maksājumus saistībā ar Lietotāja Pakalpojuma kontu.

 7. Lietotājam ir tiesības slēgt vai arī dzēst savu Lietotāja kontu, veicot attiecīgās darbības Portālā vai arī sazinoties ar Pakalpojuma sniedzēju, rakstot uz e-pastu: info@vingrosev.lv

 8. Pēc Lietotāja konta dzēšanas Pakalpojuma sniedzējam ir tiesības dzēst visu informāciju par Lietotāju, tai skaitā, bet ne tikai, uztura plānus, svara analīzi, tiešsaistes konsultācijas ar uztura speciālistu.

7. Pakalpojuma samaksas atmaksa

 1. Lietotājam ir tiesības pieprasīt Pakalpojuma samaksas atmaksu 14 dienu laikā pēc samaksas par Pakalpojumu, ja nav noteikts savādāk Portālā vai Pakalpojuma aprakstā. Lai atgrieztu samaksu, Lietotājam jāvēršas pie Pakalpojuma sniedzēja, rakstot uz e-pastu: info@vingrosev.lv, šim e-pastam pievienojot apliecinošu dokumentu par apmaksas veikšanu un aicinājumu atgriezt samaksāto naudu.

 2. Ja Pakalpojuma sniedzējs Lietotāja sūdzība atzīs par nepamatotu un Lietotājs nepiekrīt sūdzības atzīšanai par nepamatotu, Lietotājam ir tiesības izmantot normatīvajos aktos noteiktās alternatīvo strīdu risināšanas iespējas, iesniedzot Pakalpojuma sniedzējam rakstveida iesniegumu par ārpustiesas strīda risināšanu, norādot:

  1. vārdu, uzvārdu, kontaktinformāciju;

  2. iesnieguma iesniegšanas datumu;

  3. strīda būtību, prasījumus un to pamatojumu.

 3. Informācija par strīdu risināšanas procesu: www.ptac.gov.lv/lv/content/stridu-risinasanas-process

 4. Informācija par ārpustiesas patērētāju strīdu risinātāju datubāzi: www.ptac.gov.lv/lv/content/arpustiesas-pateretaju-stridu-risinataju-datubaze

 5. Informācija par strīdu izšķiršanu tiešsaistē (SIT): Ja ir radusies problēma ar tiešsaistē nopirktu preci, klients var izmantot SIT platformu, lai iesniegtu sūdzību, ko izskatīs neatkarīga strīdu izšķiršanas struktūra. Saite uz SIT platformu: ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=LV

 6. Lietotājs jebkurā brīdī brīvi un bez maksas var atteikties no Pakalpojuma savā profilā (sadaļās "Profils") vai pieprasot Pakalpojuma sniedzējam Pakalpojuma pārtraukšanu rakstot uz e-pastu info@vingrosev.lv. Atsakoties no Pakalpojuma, Pakalpojuma sniedzējs aptur automātisko maksājumu ieturēšanu no Lietotāja un var nekavējoties un neatgriezeniski izdzēst visu Lietotāja informāciju, tajā skaitā notievēšanas analīzi, visas sniegtās konsultācijas, notievēšanas plānus, ēdienkartes un treniņu plānus.

8. Konkursi, akcijas un reklāmas

 1. Ja Pakalpojuma reģistrācijas laikā Lietotājs ir sniedzis piekrišanu, Pakalpojuma sniedzējs var apstrādāt Lietotāja e-pasta adresi, lai informētu Lietotāju par dažāda veida aktualitātēm, kas saistītas ar Portālu un Pakalpojumu, tai skaitā, reklāmas akcijām un citiem līdzīgiem pakalpojumiem. Sīkāka informācija par Lietotāja personas datu apstrādi šādam mērķim pieejama Privātuma politikā.

 2. Lietotājs jebkurā laikā var atteikties no Reklāmu saņemšanas, sekojot attiecīgajām norādēm e-pastā, vai rakstot uz Pakalpojuma sniedzēja e-pastu: info@vingrosev.lv

9. Pakalpojuma sniedzēja atbildība

 1. Pakalpojuma sniedzējs nenes nekāda veida atbildību par Lietotājam nodarītajiem zaudējumiem, gadījumā, ja Lietotājs nav ievērojis šos Noteikumus un/vai nav ievērojis Pakalpojuma sniedzēja speciālistu ieteikumus.

 2. Pakalpojuma sniedzējs nenes nekāda veida atbildību par Lietotāju darbībām un nodarītajiem zaudējumiem trešajām personām.

10. Personas datu apstrāde

 1. Lietotāja personas dati, kas nodoti Pakalpojuma sniedzējam, izmantojot Pakalpojumu vai Portālu, tiek apstrādāti saskaņā ar Pakalpojuma sniedzēja privātuma politiku

10. Strīdu izšķiršana

 1. Visi strīdi starp Pakalpojuma sniedzēju un Lietotāju tiek risināti pārrunu ceļā. Ja strīdus tādā veidā atrisināt neizdodas, tad tie tiek risināti Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Noteikumiem un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

bottom of page